Nokia 6220 Classic v5.15

Nokia 6220 Classic
Nokia 6220 Classic

 Βελτιώσεις της νέας έκδοσης v5.15 για Nokia 6220 Classic:
– Nokia-MIDlet-Category: Application creates new folder
– logo of input method “chinese stroke” can’t be shown correctly
– Nokia PC Suite: 5320 can not check messages in the drafts via PC Suite 7.1
– Argentina time zone – incorrect DST
– many translations in Simplified Chinese are wrong in Dictionary
– Photos and Videos were disappeared when switched to S.Chinese menu
– Nokia 6220 Classic: Caller group’s name can’t be displayed after taking photo
– Nokia 6220 Classic: Cannot access SIM contacts

Facebook Comments